Τα ζώα που χρειάζονται ιατρική παρακολούθηση ή νοσηλεία, παραμένουν στο συγκεκριμένο χώρο μέχρι την οριστική τους αποκατάσταση. Ο χώρος με τους ανοξείδωτους κλωβούς νοσηλείας είναι απομονωμένος και καθαρίζεται συνεχώς για τη σωστή υγιεινή του. Επίσης υπάρχει παροχή εξαερισμού, ψύξης και θέρμανσης, τα οποία παρέχουν άριστες συνθήκες διαβίωσης του κάθε νοσηλευόμενου ζώου. Για τα περιστατικά εντατικής νοσηλείας υπάρχει κλωβός οξυγόνου και θερμαινόμενο υπόστρωμα. Η on-line κάμερα που υπάρχει μας επιτρέπει να ελέγχουμε την κατάσταση του ζώου.